• 481
    0

    Dolina Rzeki Płutnicy od dzisiaj oficjalnie jest 46 Obszarem Chronionego Krajobrazu na terenie województwa pomorskiego.To nowa forma ochrony tych cennych przyrodniczo terenów obejmujących dolinę rzeki Płutnicy w granicach gmin Puck (gmina wiejska), Puck (miasto) i Krokowa. Podmokłe tereny błotne, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią cenne ostoje ptactwa wodno-błotnego. Celem ochrony doliny jest także promocja jej ...